ر روو

Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent Transparent. فيوࠀر߭޴ فيووިارڻ ߯و߭ߘ ߇وو߉ݜ ن اروࠁݤا ߯وو߭ߘ ߯و߁ߤ

2023-01-30
    الفرق بين java applet و jav
  1. روو م ر ار رد د ؤ م