إ ن ه ا

%˜ $ فر . The fact that they alone are mentioned does not mean that others are باح نلاا — ٢٠ ة د ام لا م ر ة ن امآ نسم ة ي ح اني ا ؛ر كذم اطحم ي دهعتم ة لر ؤ س ب ة صاخ لا ة د حتم لا رب لاا ة ي ئ ان تا ن ا ثب ل ا ر ت ي ن ة ي و د ا ؛ ر اجتل ا يف ة ي ف رطلا ق نل ا ت

2023-01-28
    اللوح و مربعات
  1. ن^ا
  2. This preview shows page 5 - 7 out of 16 pages
  3. ة ;او qد ل_( ت ا 5 ا 2 ` 2 د * !آا ˚ ّ ء3/ ا